Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo danh sách đủ điều kiện làm KLTN lớp 17HCB và đăng ký làm KLTN

08-10-2018 09:47

THÔNG BÁO

Các bạn SV hệ HCĐH lớp 17HCB có điểm trung bình từ 6.5 trở lên & nợ tối đa 1 môn (DS đính kèm) và có nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp bằng cách vào trang Web quản lý SV: http://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=572 và thực hiện việc đăng ký làm KLTN.

[He thong Quan lý sinh viên > HCĐH > ĐK Thuc Hien KL] đăng nhập với username là MSSV/password là ngày tháng năm sinh (8 chữ số), sau khi đăng nhập SV phải đổi mật khẩu.  Sau khi đăng nhập vào, SV chỉ được chọn 01 trong 2 chuyên ngành: CNPM hoặc KHMT

Thời gian đăng ký: từ nay đến 17h ngày 17/10/2018.

SV được hiệu chỉnh nguyện vọng bằng cách nộp đơn tại VPK trước 12h ngày 18/10/2018.

Sau khi Khoa gửi DS đăng ký làm KLTN về Bộ môn, tùy theo BM sẽ xét điều kiện làm KLTN theo BM và thông báo cho SV.

Kết quả xét làm khóa luận và các thông tin về thời gian phát khóa luận sẽ thông báo trên Web Khoa.

Sinh viên có thắc mắc về danh sách vui lòng nộp đơn tại văn phòng Khoa từ 9-11h thứ 2, ngày 9/10/2018.

Giáo vụ hệ HCĐH

 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSLUANVAN17HCB.xls Documents 32 KB

Các tin liên quan