Thông tin sinh viên
Bảng vàng thành tích
27/11/2023
Bảng vàng thành tích Khoa Công nghệ thông tin năm học 2022 - 2023 (cập nhật)  
15/12/2022
Bảng vàng thành tích sinh viên khóa 2019, Khoa Công nghệ Thông tin (năm học 2021 - 2022)  
15/12/2022
Bảng vàng thành tích sinh viên khóa 2021, Khoa Công nghệ Thông tin (năm học 2021 - 2022)  
15/12/2022
Bảng vàng thành tích sinh viên khóa 2020, Khoa Công nghệ Thông tin (năm học 2021 - 2022)  
02/01/2022
Bảng vàng thành tích Khoa Công nghệ Thông tin năm học 2020 - 2021 (Chương trình Chuẩn, bậc Đại học)  
24/11/2020
Bảng vàng thành tích Khoa Công nghệ Thông tin năm học 2019 - 2020 (bậc Đại học)  
23/11/2020
Cập nhật Bảng vàng thành tích Khoa Công nghệ Thông tin năm học 2019 - 2020 (bậc Cao đẳng)  
05/11/2019
Bảng vàng thành tích Khoa Công nghệ Thông tin năm học 2018 - 2019 (Bậc Đại học)  
05/11/2019
Bảng vàng thành tích Khoa Công nghệ Thông tin năm học 2018 - 2019 (Bậc Cao đẳng)  
04/07/2019
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2017 -2018  
04/10/2017
Update-BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH - HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2016 - 2017  
03/10/2017
Update-BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH - HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017  
14/09/2017
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016  
30/08/2016
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016  
16/11/2015
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2014 - 2015  
22/10/2015
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015  
19/06/2015
BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2013 – 2014  
18/06/2015
BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014  
17/06/2015
BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012 – 2013  
16/06/2015
BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2012 – 2013