Thông báo sau đại học

Thông báo lịch thi kết thúc học phần bổ túc kiến thức môn Cơ sở dữ liệu – khóa tháng 4/2023

03-08-2023 16:08

THÔNG BÁO
Lịch thi kết thúc học phần bổ túc kiến thức môn Cơ sở dữ liệu – khóa tháng 4/2023

  • Lịch thi: 13g30 ngày 13/8/2023 (Chủ nhật)
  • Phòng thi: I.32
Lưu ý học viên:
  1. Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút
  2. Mang theo thẻ học viên hoặc căn cước công dân khi vào phòng thi
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan