Thông báo hệ cao đẳng

Đổi phòng học các lớp cao đẳng ngày thứ 6 - 29/11/2019 và thứ 7 - 30/11/2019

22-11-2019 16:13

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên Cao đẳng lưu ý ngày 29/11/2019 và 30/11/2019 có sự thay đổi phòng học các lớp như sau:

  1. CD2017/3, lớp CTT702 - Quản trị cơ sở dữ liệu, GV: Tiết Gia Hồng, lịch học T7(4-6), chuyển từ phòng E403 sang GD2 ngày 30/11/2019
  2. CD2017/3, lớp CTT721 - Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1, GV: Nguyễn Trường Sơn, lịch học T7 (1-3) chuyển từ phòng E403 sang GD2 ngày 30/11/2019
  3. CD2017/2, lớp CTH002 - Đường lối cách mạng của ĐCSVN, lịch học  T6 (4-6), chuyển từ phòng E403 sang GD2 ngày 29/11/2019
  4. CD2017/3, lớp CTH002 - Đường lối cách mạng của ĐCSVN, lịch học T6 (1-3), chuyển từ phòng E403 sang GD1 ngày 29/11/2019

Đề nghị các bạn sinh viên học các lớp trên chú ý thay đổi phòng, thay đổi này chỉ áp dụng vào ngày tương ứng nói trên.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan