[CQ] Nghỉ học lớp Toán học tổ hợp 18_1 thứ 6 (1-4) ngày 20/11/2020
Updated: 19/11/2020

THÔNG BÁO

Lớp Toán học tổ hợp 18_1 (GV: Nguyễn Anh Thi) thứ 6 (tiết 1-4) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 20/11/2020 do GV bận.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Recent news:
Older news: