[CQ] Nghỉ học lớp Nhập môn dữ liệu lớn 17_21 thứ 5 (tiết 10-12) ngày 19/11/2020
Updated: 19/11/2020

THÔNG BÁO

Lớp Nhập môn dữ liệu lớn 17_21 (GV: Nguyễn Ngọc Thảo), thứ 5 (tiết 10-12) nghỉ học 1 buổi ngày 19/11/2020 do GV bệnh.

Lịch học bù GV sẽ thông báo sau.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Recent news:
Older news: