[CQ] Thông báo nghỉ học lớp Nhập môn phân tích độ phức tạp thuật toán - 18_22 ngày 17/10/2020
Updated: 16/10/2020

THÔNG BÁO


Giáo vụ thông báo lớp Nhập môn phân tích độ phức tạp thuật toán - 18_22, lịch học T7 (1-4) (GVLT: Nguyễn Vinh Tiệp) nghỉ học 1 buổi ngày 17/10/2020 (Thứ 7) do giáo viên có việc bận.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Recent news:
Older news: