Đổi phòng lớp cao học Khoá 29/2019 môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao
Updated: 30/06/2020

THÔNG BÁO

Lớp cao học Khoá 29/2019 môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (PGS.TS Đinh Điền) Thứ 3 (18g00) sẽ đổi sang học phòng B11A.

Lưu ý: Việc đổi phòng áp dụng từ ngày 30/6/2020 đến khi kết thúc học phần.

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Recent news:
Older news: