Thông báo liên thông môn học ĐH-ThS

DSSV đăng ký môn học ĐH-ThS cùng HP2 cao học khóa 33/2023

01-04-2024 14:23

THÔNG BÁO

Các sinh viên khóa 2020 và 2021 được xét vào chương trình liên thông môn học ĐH-ThS xem danh sách các môn đã đăng ký học cùng Học phần 2 cao học Khóa 33/2023 tại file đính kèm.

  • Thông tin về việc chuyển điểm sang bậc đại học:
    • Chương trình Chất lượng cao: chuyển điểm sang học kỳ 3, năm học 2023-2024.
    • Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng: chuyển điểm sang học kỳ 2, năm học 2023 -2024.
  • Học phí:
    • Nếu sinh viên đăng ký chuyển điểm ở bậc đại học sẽ đóng học phí cho môn học tương đương của chương trình đại học theo mức thu đại học (HK2 hoặc HK3 tương ứng từng chương trình).
    • Nếu sinh viên không chuyển điểm sẽ đóng học phí môn học theo mức thu môn học của chương trình thạc sĩ (đóng theo thời gian thông báo của Phòng ĐT Sau đại học).

Sinh viên vui lòng kiểm tra danh sách các môn đăng ký và phản hồi nếu cần cập nhật qua email giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn trước 9g00 ngày 02/4/2024. Sau thời gian này Giáo vụ sẽ chuyển Phòng Đào tạo và Phòng ĐT Sau đại học đăng ký học phần và tính học phí tương ứng cho sinh viên.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Khoa-CNTT_DSSV-K20-K21-dang-ky-mon-lien-thong-DH-ThS-HK2-HK3-2324.pdf Document 277,25 KB

Các tin liên quan