Thông báo sau đại học

Điều chỉnh đề án tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022

05-07-2022 08:48

THÔNG BÁO

Các bạn vui lòng xem chi tiết Điều chỉnh đề án tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 tại link đính kèm.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan