Thông báo hệ chính quy

[CQ] Huỷ lớp Truyền thông không dây 16_4 (HK2, NH1920)

14-02-2020 03:24

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn huỷ lớp Truyền thông không dây (16_4) trong học kỳ 2, năm học 2019-2020.

Các bạn sinh viên đã đăng ký các lớp này cần xem lại lựa chọn học phần khác thay thế trong thời gian hiệu chỉnh sắp tới 19/02 - 22/02/2020 và 27/02 - 28/02/2020

Môn Học Tên Lớp GVLT Sĩ số dự kiến Số SV ĐK Loại Lớp Đợt Lịch Học
CSC11106 - Truyền thông không dây 16_4 Lê Hà Minh 30 8 CQ 1 T3(1-3)


GIÁO VỤ KHOA CNTT


Các tin liên quan