[CQ] Đổi phòng lớp Ứng dụng dữ liệu lớn 19_21 ngày 26/9/2022
Updated: 23/09/2022

THÔNG BÁO

Lớp Ứng dụng dữ liệu lớn 19_21 sẽ chuyển sang học phòng I41 ngày 26/9/2022. Các tuần sau lớp học bình thường tại phòng trong thời khóa biểu đã thông báo trước đó.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Recent news:
Older news: