Thông báo về sự cố mất dữ liệu trên Moodle trường ngày 20/5/2020
Updated: 22/05/2020

THÔNG BÁO


Website moodle https://courses.hcmus.edu.vn đã hoạt động lại. 

Do storage của máy chủ bị hư nên Moodle bị mất dữ liệu, phải phục hồi từ dữ liệu backup. 

Dữ liệu được phục hồi đến 2g30 sáng 20/5/2020. Như vậy dữ liệu từ sau 2h30 đến khoảng 10g ngày 20/5/2020 đã bị mất.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Recent news:
Older news: