Thông báo sau đại học

V/v thực hiện khảo sát các môn mở trong Học phần 4 lớp cao học K31/2021

27-07-2022 14:45

THÔNG BÁO
Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mở môn trong Học phần 4 sắp tới, đề nghị các bạn học viên lớp cao học khóa 31/2021 ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin đang học tập tại Khoa CNTT tham gia thực hiện khảo sát các môn mở tại link: https://bit.ly/ksmonhocK31-HP4

Các bạn vui lòng thực hiện trước 10g00 ngày 30/07/2022. Sau thời gian này giáo vụ sẽ tổng hợp khảo sát chuyển đến Trưởng Bộ môn và Ban Chủ nhiệm Khoa để chuẩn bị kế hoạch mở môn cho các bạn.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan