Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2021)

08-01-2021 04:45

THÔNG BÁO
(Về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN của khóa 2017, đợt 1)

Các bạn  sinh viên đã đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/ĐATN đợt 1 (bảo vệ tháng 03/2021) nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN  tại Văn phòng Khoa (phòng I53) cho giáo vụ vào ngày 18/1/2021.

LƯU Ý:

  • Đơn đăng ký bảo vệ (D36), huỷ bảo vệ (D35) phải điền đầy đủ thông tin, chữ ký của các thành viên trong nhóm và có xác nhận của GVHD (đối với đề tài doanh nghiệp phải có mộc xác nhận của công ty). Sử dụng đúng mẫu đơn tại mục Chính quy\ Tốt nghiệp\ Mẫu đơn & Quy định.
  • Giáo vụ chỉ nhận đơn đã điền đầy đủ thông tin đến 16g 18/1/2021. Các trường hợp nộp trễ hạn sẽ không giải quyết.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan