Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo nghỉ học và học bù lớp Logic mờ & ứng dụng và Nhập môn dữ liệu lớn 17_21

21-12-2020 05:31

THÔNG BÁO

Lớp Logic mờ & ứng dụng 17_21 (GVLT: Lê Hoàng Thái, trợ giảng: Nguyễn Ngọc Thảo), thứ 3 (tiết 1-3), phòng F102 nghỉ học 1 buổi ngày 22/12/2020. Lớp sẽ học bù vào ngày 4/1/2020, thứ hai (tiết 1-3), phòng F302.


Lớp Nhập môn dữ liệu lớn 17_21 (GVLT: Nguyễn Ngọc Thảo), thứ 5 (tiết 10-12), phòng B43 nghỉ học 1 buổi ngày 24/12/2020. Lớp sẽ học bù trước vào ngày 23/12/2020, thứ tư (tiết 10-12), phòng F301.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan