Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo đổi phòng học lớp Nhập môn Công nghệ phần mềm 17_22 từ tuần 22/6/2020

11-06-2020 03:25

THÔNG BÁO


Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên lớp  Nhập môn Công nghệ phần mềm 17_22 lịch học thứ 4 tiết 1-3 về việc từ tuần 22/6/2020 lớp sẽ chuyển sang học tại phòng F304 đến hết học kỳ 2, 2019-2020:

Các bạn chú ý để đi học đúng phòng.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Các tin liên quan