Thông báo hệ hoàn chỉnh

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên lớp liên thông đại học từ K2019 trở về trước

26-05-2020 10:44

Thông báo

Sinh viên hệ HCĐH xem thông báo v/v đăng ký học phần HK2 năm học 2019-2020 trong file đính kèm.


Giào vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB_Dang-ky-Hoc-Phan-HK2_2019_2020_LienThong.pdf Document 212,48 KB

Các tin liên quan