Thông báo chung

Chương trình Trao đổi sinh viên Inbound Student Exchange for Semester 1 AY2023/2024 - Trường ĐH Indonesia

06-03-2023 18:52

Thông tin về Chương trình Trao đổi sinh viên Inbound Student Exchange for Semester 1 AY2023/2024 trong khuôn khổ chương trình AUN-ACTS cho học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 của Trường ĐH Indonesia.

Thông tin chi tiết và các hồ sơ cần nộp vui lòng tham khảo file đính kèm.
Quy trình nộp hồ sơ để được đề cử: Gửi hồ sơ bản mềm qua địa chỉ internationalrelations@hcmus.edu.vn đến hết ngày 24/03/2023

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 AUN-ACTS-Application-Package-for-Student-Mobility-Program.zip Compressed 944,19 KB

Các tin liên quan