Hoạt động sinh viên

Chương trình Ươm mầm sinh viên nghiên cứu khoa học

22-06-2022 10:45

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học trẻ, Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH trong hoạt động Ươm mầm Khoa học sinh viên năm 2022

A. Loại hình đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trong hoạt động Ươm mầm nghiên cứu Khoa học sinh viên được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 2480/QĐ/KHTN-KH về Quy trình thực hiện đề tài cấp Trường:
1. Đề tài định hướng nghiên cứu: 
- Khuyến khích sản phẩm đề tài có ít nhất 01 bài báo được công bố (hoặc được chấp nhận đăng) trên các tạp chí khoa học trong danh mục Scopus năm 2022 hoặc kỷ yếu Hội nghị Quốc tế (có phản biện) được xuất bản bởi ACM, Springer, IEEE hoặc tương đương (áp dụng cho lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử - Viễn thông).
2.  Đề tài định hướng ứng dụng:
- Khuyến khích sản phẩm đề tài có ít nhất 01 giải pháp hữu ích hay bản quyền tác giả đã được chấp nhận đơn đăng ký.

B. Kinh phí:
1. Các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ từ Trường: kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 30 triệu đồng;
2. Các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí từ các đề án của Khoa: kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 30 triệu đồng và do Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng phụ trách Khoa học Công nghệ phê duyệt theo đề nghị của đơn vị.
Quy trình triển khai các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí từ các đề án của Khoa sẽ tuân theo quy định chung của Trường.

C. Tiêu chuẩn đối với đề tài cấp Trường:
- Thời gian thực hiện: 6-12 tháng;
- Đề tài nghiên cứu phù hợp định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường, Khoa, Trung tâm, Phòng thí nghiệm;
- Tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề tài;
- Tính không trùng lắp của đề tài;

D. Tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài:
- Chủ nhiệm phải là sinh viên đang học tập tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;
- Có chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký, có sự hướng dẫn của thầy cô trong bộ môn, khoa;
- Không nợ đề tài cũ. Nếu có đề tài chưa nghiệm thu thì phải hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu và quyết toán;
- Trong thời gian nhận thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc chuyển đổi công tác;
- Không đồng thời chủ trì 02 đề tài cùng cấp;
- Không bị kỷ luật hoặc đã hết hạn kỷ luật.

E. Đăng ký thực hiện:
- Các đề tài được thực hiện từ nguồn kinh phí của Trường, Khoa:
   + Hồ sơ đăng ký gồm: 01 file Thuyết minh đề cương (theo mẫu T01) (định dạng Word, PDF) qua email: banhoctap@hcmus.edu.vn.
   + Nơi nộp hồ sơ sau khi nhận phản hồi của Đoàn trường: Văn phòng Đoàn trường (F106)
   + Thời gian nộp hồ sơ: Từ 21/6/2022 đến hết ngày 21/7/2022

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 T00---TRANG-BÌA-THUYẾT-MINH.docx Document 41,62 KB
2 T01---THUYẾT-MINH-ĐỀ-TÀI-CẤP-TRƯỜNG-2022.docx Document 33,73 KB
3 TB--TRIỂN-KHAI-ƯƠM-MẦM-SVNCKH.pdf Document 666,11 KB

Các tin liên quan