Thông báo hệ chính quy

Thông báo danh sách các lớp cơ sở Linh Trung nghỉ học ngày 2/12/2020 (thứ 4)

01-12-2020 09:30

THÔNG BÁO


Các bạn sinh viên học tại các lớp trong danh sách dưới đây ngày 2/12/2020 (thứ 4) sẽ nghỉ, việc học bù giờ giảng viên sẽ thông tin đến lớp sau:

  1. CSC00004 - Nhập môn Công nghệ thông tin, 20CTT3,T4(1-4), phòng LT-E206
  2. CSC10008 - Mạng máy tính, 19CTT2, T4(6-9), phòng LT-F208
  3. CSC14003 - Cơ sở trí tuệ nhân tạoCQ2018/22, T4(6-9), phòng LT-F102 CDIO
  4. CSC14003 - Cơ sở trí tuệ nhân tạoCQ2018/21, T4(1-4), phòng LT-F102 CDIO

Các bạn chú ý theo dõi thông báo từ giảng viên về việc học ở buổi kế tiếp trên các kênh thông tin của lớp.

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Các tin liên quan