Thông báo hệ chính quy

[CQ] Phòng thi vấn đáp cuối kỳ lớp Nhập môn tư duy thuật toán 17TN ngày 12/8/2020

07-08-2020 04:45

THÔNG BÁO 

Lớp Nhập môn tư duy thuật toán 17TN (GVLT: Nguyễn Thanh Hùng, Trương Phước Hải) thi vấn đáp cuối kỳ thứ 4 (tiết 10-12), ngày 12/8/2020, tại phòng F301.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan