Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông tin buổi bảo vệ trực tuyến Hội đồng Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Mạng máy tính - viễn thông (bảo vệ ngày 5/8 và 7/8/2020)

04-08-2020 09:29

THÔNG BÁO

Giáo vụ đã gửi thông tin buổi bảo vệ trực tuyến của Hội đồng Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Mạng máy tính - viễn thông đến email sinh viên của các bạn bảo vệ ngày 5/8 và 7/8/2020.

Các bạn vui lòng kiểm tra email để xem thông tin buổi bảo vệ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan