Thông báo hệ chính quy

[CQ] Hướng dẫn truy cập tài liệu và thông tin liên quan đến KLTN/ TTTN/ ĐATN

27-07-2020 11:11

THÔNG BÁO

 Sau buổi trao đổi với các bạn sinh viên về vấn đề viết và trình bày Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp vào ngày 17/7/2020, Giáo vụ đã đăng slide Hướng dẫn viết và trình bày Khoá luận 2020 và Biểu mẫu chấm điểm tốt nghiệp trên website Khoa.

Các bạn vui lòng vào trang SINH VIÊN\ Trang chính\ Chính qui\ Tốt nghiệp\ Quy trình thực hiện để xem lại thông tin mà Giáo vụ đã thông báo trước đó.

Ngoài ra, các thông tin liên quan đến Tốt nghiệp, các bạn chú ý xem ở mục Tốt nghiệp, mục này sẽ có đầy đủ các biểu mẫu và các mẫu đơn cần thiết.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan