Thông báo sau đại học

Thông báo v/v không đăng ký tín chỉ HP2 chương trình cao học khoá 29/2019

23-07-2020 09:20

THÔNG BÁO

Trường ĐH khoa học Tự nhiên thông báo về việc đăng ký tín chỉ học phần 2 của khóa 2019 như sau:

1. Phòng đào tạo sau đại học đề nghị các Anh (Chị) học viên cao học đã đóng học phí nhưng chưa đăng ký môn học đến Phòng đào tạo sau đại học đăng ký bổ sung môn học.

Thời hạn đăng ký bổ sung đến hết ngày 23/7/2020 (đính kèm danh sách). Sau thời hạn này, các Anh(Chị) học viên không đăng ký môn học sẽ không được dự thi kết thúc môn học và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung.

2. Các học viên có tên trong danh sách chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đợt 2 năm 2019 và chưa đăng ký môn học. Phòng Đào tạo sau đại học đề nghị các anh chị học viên hoàn thành nghĩa vụ đóng học và đăng ký môn học trước ngày 23/7/2020.

Nếu các anh chị học viên không đăng ký môn học nhà Trường xem như các anh chị tự ý bỏ học.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/07/21/thong-bao-khong-dang-ky-tin-chi-hp2-chuong-trinh-cao-hoc-khoa-29-2019/

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan