Thông báo sau đại học

Quyết định 441B/QĐ-KHTN ngày 01 tháng 6 năm 2020 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2017 chuyển tự túc

22-07-2020 08:55

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học Khoá 27/2017 xem Quyết định 441B/QĐ-KHTN ngày 01 tháng 6 năm 2020 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2017 chuyển tự túc tại đây


Thời gian chuyển tự túc: từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT


Các tin liên quan