Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo hướng dẫn bảo vệ và nộp cuốn trước bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2016, đợt 2

17-07-2020 09:13

THÔNG BÁO

(Hướng dẫn bảo vệ và nộp cuốn trước bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2016, đợt 2 )

Các bạn SV đã nộp đơn đăng ký bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp- Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2016, đợt 2 chú ý:

1. Xem file hướng dẫn bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN (đính kèm bên dưới). Cử đại diện mỗi nhóm ít nhất 1 bạn đăng ký tham dự buổi trao đổi trực tuyến về việc thực hiện và bảo vệ Khóa luận - Thực tập - Đồ án tốt nghiệp 07/2020 qua Zoom vào lúc 13g30 ngày 17/07/2020.

2. Nộp cuốn trước bảo vệ vào ngày 20/7/2020:

  • Bộ môn Công nghệ tri thức: nộp 3 bản in cuốn khoá luận bìa mềm, đĩa CD các chương trình cài đặt (nếu có) tại Văn phòng Khoa I53 và gửi file mềm cho Thầy Nguyễn Đình Thúc (ndthuc@fit.hcmus.edu.vn), Thầy Ngô Minh Nhựt (nmnhut@fit.hcmus.edu.vn) và Thầy Đinh Điền (ddien@fit.hcmus.edu.vn).

  • Bộ môn Hệ thống thông tin: liên hệ với Thầy Lê Nguyễn Hoài Nam (lnhnam@fit.hcmus.edu.vn) để được hướng dẫn cách nộp file mềm báo cáo trước bảo vệ.


  • Bộ môn Mạng máy tính và viễn thông: nộp 1 bản in cuốn khoá luận bìa mềm, đĩa CD các chương trình cài đặt (nếu có) tại Văn phòng Khoa I53 và gửi file mềm cho Thầy Đỗ Hoàng Cường (dhcuong@fit.hcmus.edu.vn), Cô Huỳnh Thuỵ Bảo Trân (htbtran@fit.hcmus.edu.vn) và Thầy Lê Giang Thanh (lgthanh@fit.hcmus.edu.vn).


  • Bộ môn Khoa học máy tính: nộp 3 bản in cuốn khoá luận/đồ án bìa mềm, đĩa CD các chương trình cài đặt (nếu có) tại Văn phòng Khoa I53 và gửi file mềm cho Thầy Lê Ngọc Thành (lnthanh@fit.hcmus.edu.vn).


  • Bộ môn Thị giác máy tính: nộp 3 bản in cuốn khoá luận bìa mềm, đĩa CD các chương trình cài đặt (nếu có)  tại phòng I72 và gửi file mềm cho Thầy Lý Quốc Ngọc lqngoc@fit.hcmus.edu.vn.

  • Bộ môn Công nghệ phần mềm: theo hướng dẫn của bộ môn (xem file SV_GiaoVu_QuyTrinhNopKhoaLuanCNPM2020).

Các bạn lưu ý:

  • Nộp cuốn trước bảo vệ đúng thời gian quy định (ngày 20/7/2020) và bắt buộc sử dụng email sinh viên khi nộp.

  • Nhóm nào không cử đại diện tham dự mọi thắc mắc về sau giáo vụ sẽ không giải quyết.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Huong-dan-BVDATN.pdf Document 1005,52 KB
2 Huong-dan-BVKLTN.pdf Document 992,05 KB
3 SV_GiaoVu_QuyTrinhNopKhoaLuanCNPM2020.pdf Document 76,06 KB

Các tin liên quan