Thông báo sau đại học

Quyết định 531/QĐ-HĐTS ngày 15/6/2020 về việc xét cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2020 đợt 1

22-06-2020 08:57

THÔNG BÁO

Các bạn xem danh sách được xét cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2020 đợt 1 tại đây

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/06/16/quyet-dinh-531-qd-hdts-ngay-15-6-2020-ve-viec-xet-cong-diem-uu-tien-cho-thi-sinh-thuoc-dien-chinh-sach-trong-ky-thi-tuyen-sinh-sdh-nam-2020-dot-1/

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan