Thông báo sau đại học

Quyết định 529/QĐ-HĐTS ngày 15/6/2020 v/v xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 đợt 1

22-06-2020 08:53

THÔNG BÁO

Các bạn xem danh sách được xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 đợt 1 tại đây

https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/06/16/quyet-dinh-529-qd-khtn-ngay-15-6-2020-ve-viec-xet-mien-thi-mon-ngoai-ngu-trong-ky-xet-tuyen-trinh-do-thac-si-nam-2020-dot-1/

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan