Thông báo sau đại học

Thông báo về việc đăng ký học phần 2 chương trình cao học khoá 29/2019

05-06-2020 10:33

THÔNG BÁO

Học viên cao học khóa 29/2019 ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin đến phòng Đào tạo Sau đại học (B08) đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 2.

Thời gian đăng ký: từ ngày 17/6/2020 đến 19/6/2020

Thời khóa biểu (Thời gian học: 28/6/2020 đến 29/8/2020 (10 tuần): học chuyên môn. Từ 31/8/2020 đến 11/9/2020: thi kết thúc học phần):

STT Tên môn học Số HV GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Hình thức thi
1 Máy học ứng dụng 52 PGS.TS Lê Hoàng Thái Khoa học máy tính Chủ nhật (9g00) đồ án + vấn đáp
2 Phân tích dữ liệu thông minh 52 TS. Bùi Tiến Lên Thứ 7 (8g00) vấn đáp
3 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 52 PGS.TS Đinh Điền Thứ 3 (18g00) vấn đáp + đồ án
4 Nhận dạng dữ liệu thị giác 52 PGS.TS Lý Quốc Ngọc
TS. Võ Hoài Việt
Thứ 7 (13g30) viết
1 Các hệ thống tư vấn 17 TS. Lê Nguyễn Hoài Nam Hệ thống thông tin Thứ 3 (18g00) Vấn đáp
2 Hệ thống thông tin di động 17 TS. Nguyễn Trần Minh Thư Thứ 7 (9g00) đồ án + vấn đáp
3 Hoạch định chiến lược, phân tích và triển khai hệ thống thông tin 17 TS. Phạm Nguyễn Cương Thứ 5 (18g00) vấn đáp
4 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao 17 TS. Lê Thị Nhàn Thứ 7 (13g30) viết


Mẫu phiếu đăng ký môn học (Xem file đính kèm)

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan