Thông báo chung

V/v Cập nhật danh sách đề nghị khen thưởng sinh viên xuất sắc HK1/2019-2020

11-12-2019 02:58

Nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên có thành tích xuất sắc hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, đề nghị sinh viên cập nhật thành tích khen thưởng sinh viên trong HK1/2019 – 2020 theo các điều kiện sau:

1. Điều kiện xét khen thưởng:
- Có xếp loại rèn luyện HK2/18-19 từ khá trở lên.
- Không bị kỷ luật.
2. Tiêu chuẩn xét khen thưởng:
- Sinh viên xuất sắc trong hoạt động học thuật:
o Giải I các cuộc thi học thuật cấp Khoa/Trường;
o Giải I, II, III và khuyến khích các cuộc thi học thuật cấp ĐHQG, cấp thành,
quốc gia, quốc tế.
- Sinh viên xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học:
o Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học;
o Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế;
o Các thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt khác.

  • Các sinh viên đạt yêu cầu trên vui lòng cập nhật thông tin tại link: https://tinyurl.com/resga4j
  • Thời hạn cập nhật: đến hết ngày 19/12/2019
  • Sau thời hạn trên, Bp. TLSV sẽ cập nhật danh sách về Trường để đề nghị khen thưởng, sau ngày 19/12 Bp. TLSV không giải quyết những trường hợp cập nhật trễ hạn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. Trợ Lý Sinh Viên (tlsv@fit.hcmus.edu.vn) hoặc điện thoại 038 354266 (514/512)

Bp.TLSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Các tin liên quan